ADWOKATURA POLSKA
ADWOKATURA POLSKA

Jarosław Płonka

ADWOKAT

Kancelaria adwokacka

O KancelariiKancelaria Adwokacka adwokata Jarosława Płonki

Świadczy profesjonalne usługi prawne dla klientów indywidualnych i biznesowych. Do każdego zlecenia podchodzi indywidualnie, rzetelnie i profesjonalnie.
Prowadzi obsługę prawną opracowując najkorzystniejsze i najbardziej odpowiednie w danym przypadku rozwiązania.
Kancelaria Adwokacka sporządza opinie prawne, oferuje porady prawne i reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.
Kancelaria współpracuje z osobami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa. Pozostaje w pełnym kontakcie z notariuszami, komornikami sądowymi, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi oraz rzeczoznawcą majątkowym, jak również podmiotami świadczącymi usługi geodezyjne i usługi detektywistyczne.
Kancelaria prowadzi również współpracę ze specjalistą z zakresu ubezpieczeń społecznych.

O mnie - Adwokat Jarosław Płonka

Jarosław PłonkaUkończyłem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z oceną bardzo dobrą. Aplikację adwokacką odbyłem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej, której też obecnie jestem członkiem. Doświadczenie zawodowe zdobywałem już w czasie studiów świadcząc pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, a następnie w trakcie aplikacji pod patronatem adwokata Andrzeja M. Hermana świadcząc usługi z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadząc sprawy klientów indywidualnych.

Usługi kancelarii i ich zakres

Kancelaria adwokacka specjalizuje się między innymi w sprawach z zakresu:

§ Prawo rodzinne
Reprezentowanie klientów w postępowaniach rodzinnych, świadcząc usługi w zakresie:
 • rozwód i separacja,
 • podział majątku dorobkowego,
 • alimenty na dziecko/małżonka,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • egzekucja kontaktów z dziećmi,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie.
§ Prawo cywilne
Reprezentowanie klientów:
- w zakresie prawa rzeczowego:
 • zasiedzenie,
 • uwłaszczenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • księgi wieczyste,
 • ochrona własności,
 • służebności przesyłu/gruntowe/osobiste.
- w zakresie prawa spadkowego:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • prawidłowe sporządzenie testamentu.
- w zakresie prawa zobowiązań:
 • windykacja wierzytelności, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków, w tym od Ubezpieczyciela,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania/nienależytego wykonania umowy,
 • upadłość konsumencka,
 • obrona przed powództwami wnoszonymi przez podmioty skupujące długi, w tym badanie przedawnienia dochodzonej wierzytelności.
- w zakresie egzekucji:
 • skargi na czynności komornika,
 • powództwa przeciwegezkucyjne,
 • powództwa osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji,
 • badanie prawidłowości nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu.
- w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
 • reprezentacja przed sądami pracy, w tym w sprawach z zakresu mobbingu i dyskryminacji,
 • przygotowanie projektów umów o pracę, umów cywilnoprawnych, oświadczeń o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu w/w umów,
 • negocjowanie i przygotowanie umów z agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami zajmującymi się outsourcingiem usług,
 • pomoc w budowaniu konstruktywnych relacji ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników,
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów, porozumień zbiorowych oraz układów zbiorowych pracy,
 • sporządzanie wewnętrzynch regulacji związanych z polityką bezpieczeństwo oraz ochroną danych osobowych,
 • wspieranie w czasie kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ Prawo karne
Reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych, świadcząc usługi w zakresie:
 • obrona w sprawie karnej/o wykroczenie na etapie postępowania przygotowawczego (m.in. przed organami Policji i Prokuratury), jak i sądowego,
 • sporządzania apelacji i reprezentowania przed sądami odwoławczymi,
 • sporządzania kasacji i reprezentowania przed Sądem Najwyższym,
 • sporządzania i popierania przed Sądem prywatnych/subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, itp.
oraz w zakresie prawa karnego wykonawczego:
 • odroczenia wykonania kary,
 • zawieszenia wykonania kary,
 • odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • obowiązku jazdy z alkomatem.
§ Prawo ubezpieczeniowe
Reprezentowanie klientów w postępowaniach ubezpieczeniowych, świadcząc usługi w zakresie:
 • reprezentowanie Klientów przed zakładem ubezpieczeń w sprawach o odszkodowania, zadośćuczynienia, rentę i inne,
 • doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach cywilnych przed sądem.
§ Prawo administracyjne
Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w szeroko pojętych sprawach administracyjnych, tj.:
 • postępowania administracyjne,
 • postępowania sądowoadministracyjne.
§ Prawo gospodarcze
Kancelaria Adwokacka prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są w oparciu o zawarte z Klientami umowy o stałej współpracy, jak i na podstawie zleceń. Kancelaria zajmuje się w szczególności:
 • sporządzaniem, jak i opiniowania umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowaniem Klientów podczas negocjacji handlowych,
 • obsługą podmiotów gospodarczych (obsługa bieżąca, obsługa projektów inwestycyjnych oraz transakcji),
 • ochrony własności przemysłowej,
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • upadłości przedsiębiorców.

Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona od nakładu pracy, rodzaju zlecenia, w tym stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu jego wykonania.

RODO

Informuję, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami RODO.

Kontakt

KontaktKancelaria Adwokacka - Adwokat Jarosław Płonka
ul. 3 Maja 14/8 - budynek obok Kościoła Świętego Krzyża w Żywcu
34-300 Żywiec
Telefon: 600-873-880
E-mail: adwokat.plonka(małpa)op.pl
Kancelaria czynna od poniedziałku do czwartku: 8:30 - 15:30, oraz w piątek: 8:30 - 14:00.
Proszę o uzgadnianie terminu spotkania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Istnieje możliwość spotkania poza godzinami pracy Kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.